MBIT

ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
Building Technology Division Apartments

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

 

 

อุรา  ศรีทองคง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรรณิการ์ บุญหนุน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คณิสร รักถาวร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
       
       
       
       

 

 

ความเป็นมาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology Division /BT)

 

และหลักสูตรนวัตกรรมอาคาร (Master of Building Innovation & Technology /MBIT)


                                      

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารจัดตั้งขึ้นในปี 2544 เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาคารภาคพิเศษในปี พ.ศ. 2547 โดยหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2547 เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้เปิดสอนเมื่อวันที่
13 กันยายน 2547

ฑิต

ปรัชญา
 
                                
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาคาร
เพื่อเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ผู้ที่ทางานในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมมาร่วมกันคิด ศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
ให้เชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้น “การวิจัยและพัฒนาทางด้านการออกแบบที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” Mbit…..the green innovation  solution for buildings!
 
จุดเด่นของหลักสูตร

                                       
 1. เน้นการศึกษาค้นคว้าแบบบูรณาการ  เพื่อนำไปสู่การออกแบบเชิงนวัตกรรม - ผสมผสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย
       ภายใต้กรอบความคิดด้านการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. เน้นการพัฒนาให้คิดเป็นทำเป็นและคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบผ่านการปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่
 3. บุคลากรและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในหลายแขนงทั้งศาสตร์และศิลป์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. สามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประกอบวิชาชีพได้  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยตรง
 

ฑิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 


 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
       สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีความเท่าทันกับนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในการสงวนรักษา
 2. สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสามารถประสานองค์ความรู้ใน
       ศาสตร์ต่างๆ กับการปฏิบัติงานได้
 3. เน้นการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการทางด้านการออกแบบอาคารที่คานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม
       และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการออกแบบอาคารในบริบทของประเทศไทย
 4. สร้างเครือข่ายระหว่างภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างผู้ผลิต ภาคการศึกษา สถาบันการศึกษา
       สถาบันการวิจัย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆรวมถึงการสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

Program

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
Master of Architecture Program in Building Innovation

ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) ชื่อย่อ : สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 
Master of Architecture (Building Innovation) ชื่อย่อ : M.Arch. (Building Innovation)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  • สัมมนา 2 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • สัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • วิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

Main Menu