MBIT

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  54  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ               ผู้เขียน                  
1 การพัฒนาอุปกรณ์บังแดดเพื่อการผลิตน้ำร้อนสำหรับอาคารชุดในประเทศไทย น.ส.ดวงพร  พุ่มทรัพย์
2 การออกแบบและพัฒนาชุดช่องเปิดระบายอากาศสำหรับผนังอาคาร น.ส.ปวีณา  อโศกวัตนะ
3 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเปลือกอาคารสำหรับบ้านพักอาศัย ในเชิงการประหยัดพลังงานและราคา นายกฤษณ์  อ่อนงาม
4 การพัฒนาคอนกรีตบล๊อกจากเปลือกหอยแครง นายกฤษฎา  เปรมฤทัย
5 การพัฒนาบล๊อกคอนกรีตบรรจุน้ำเพื่อการลดและหน่วงความร้อนเข้าสู่อาคารในประเทศไทย นายสุรพงศ์  เอกภาพสากล
6 แผ่นกรองแสงจากเส้นใยไผ่เพื่อลดแสงจ้าและความร้อนเข้าสู่อาคาร นายอัคนีย์  สงวนภักดิ์
7 ผลของแผงดักลมต่อความเร็วและการกระจายตัวของลม สำหรับอาคารพักอาศัยในประเทศไทย เรืออากาศโทหญิง ณัฎฐิรา  มีนา
8 รูปแบบทาวน์เฮ้าส์ที่เหมาะสม เพื่อลดการต่อเติมและการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน กรณีศึกษา  โครงการสตาร์ ทาวน์เฮาส์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายอิษรัตน์  ธรรมปรีชา
9 แผ่นหลังคาโปร่งแสงจากฟางข้าวเคลือบเรซิ่นเพื่อการลดความร้อนสำหรับช่องแสงหลังคาอาคารในประเทศไทย นายกิติศักดิ์  คำโพธิ์ชา
10 ผนังไม้ไผ่สำหรับติดตั้งภายในเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร นายวงศกร  อุดมโภชน์
11 การพัฒนาชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแสงแดดตรงสำหรับหลังคาอาคาทาวน์เฮ้าส์ในประเทศไทย น.ส.ณัฎรี  ศรีดารานนท์
12 การออกแบบแผงบังแดดสำหรับอาคารพาณิชย์เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร นายนิพนธ์  เล็กพงษ์
13 คอนกรีตบล๊อกประสานมวลเบา นายจตุภูมิ  พุ่มอิ่ม
14 แนวทางการออกแบบเพื่อส่งเสริมการระบายอากาศตามธรรมชาติสำหรับอาคารจอดรถยนต์เหนือพื้นดิน นายไชยรัตน์  โอภานุมาศ
15 การพัฒนาชุดบานเกล็ดระบายอากาศสำหรับประตูภายในอาคาร นางมะยุรี  ราชสีห์
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

About Mbit

สาขา วิชาเทคโนโลยีทางอาคารจัดตั้งขึ้นในปี 2544 เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษในปี พ.ศ. 2547
โดยหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547

เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชา เทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.(662) 942-8960 ต่อ 202
โทรสาร (662) 940-5413

Master of Architecture Program in Building Innovation
Faculty of Architecture
Kasetsart University
50 Paholyothin Road, Jatujak, Bangkok 10900
Tel.(662) 942-8960 Ext 202
Fax.(662) 940-5413

กลุ่มงานปฏิบัติการและบริการทดสอบ PDF Print E-mail

: พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ สร้างต้นแบบและผลิตสู่การผลิตและก่อสร้างจริง

: ปฏิบัติการและบริการทดสอบเฉพาะทางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บริการทดสอบ

ชนิดประจำห้องปฏิบัติการ

ที่

รายการ

รายละเอียด

1

Themal Conductivity Tester (HC074-200 ยี่ห้อ EKO Instruments)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

2

เครื่องวัดและสอบเทียบอุณหภูมิแบบดิจิตอล

คลิกอ่านเพิ่มเติม

3

เครื่องตรวจสอบหัววัดแสงแบบดิจิตอล/ Datalogger Lux 93514

คลิกอ่านเพิ่มเติม

4

เครื่องทดสอบเทียบอุณหภูมิ Water Bath

คลิกอ่านเพิ่มเติม

5

ชุดทดสอบวัสดุดูดซับเสียง

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ชนิดใช้ทดสอบภาคสนาม

6

เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ แสง อุณหภูมิภายนอก / HOBO

คลิกอ่านเพิ่มเติม

7

เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ / 2x อุณหภูมิภายนอก / HOBO

คลิกอ่านเพิ่มเติม

8

PT100-Temperature Sensor 6 ft (-40 to 120 oC)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

9

PT100-Temperature Sensor 20 ft (-40 to 120 oC)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

10

เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง / External sensor 1หัววัด

คลิกอ่านเพิ่มเติม

11

เครื่องวัดความเข้มและสีของแหล่งกำเนิดแสง /minalta S/N205803

คลิกอ่านเพิ่มเติม

12

เครื่องวัดและบันทึก 2ช่องสัญญาณ /OPUS

คลิกอ่านเพิ่มเติม

13

เทอร์โมดับเบิ้ลคอนเนคเตอร์ / ACCESSORIES FOR OPUS

คลิกอ่านเพิ่มเติม

14

Can Connector / POWER FOR OPUS

คลิกอ่านเพิ่มเติม

15

Interface Cable to P.C.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

16

เครื่องวัดความสว่างแบบตัวเลข

คลิกอ่านเพิ่มเติม

17

เครื่องวัดรังสีความร้อน /KM810

คลิกอ่านเพิ่มเติม

18

เครื่องวัดค่าความสว่าง (LUMINANCE METER)Minolta LS100

คลิกอ่านเพิ่มเติม

19

Illuminance Meter และอุปกรณ์ /Close up lens 110,122,135/5 หัววัด

คลิกอ่านเพิ่มเติม

20

Luminance Meter LS-100 / Minolta LS100

คลิกอ่านเพิ่มเติม

21

เครื่องวัดปริมาณความความชื้นในเนื้อวัสดุ (รุ่น Extech)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

22

เครื่องวัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า /sanwa

คลิกอ่านเพิ่มเติม

23

Data Logger พร้อมอุปกรณ์ 20 ช่องสัญญาณTesto 0454

คลิกอ่านเพิ่มเติม

24

เครื่องพิมพ์อินฟาเรดชนิดไร้สาย

คลิกอ่านเพิ่มเติม

25

THERMOCOUPLE TYPE K. (NICR-NI) / Connect for Testo 10 ea

คลิกอ่านเพิ่มเติม

26

เครื่องวัดความร้อนสูญเสีย / Omega ตัวเล็ก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

27

เครื่องวัดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

28

เครื่องมือตรวจวัดเสียง

คลิกอ่านเพิ่มเติม

29

เครื่องวัดปริมาณความชื้นสะสมในเนื้อวัสดุ (ผิววัสดุ)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

30

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นชนิดปั๊มขนาดเล็ก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

31

โปรแกรมคำนวณการเคลื่อนทีของอากาศในอาคาร Flovent

คลิกอ่านเพิ่มเติม

32

โปรแกรมคำนวณการใช้พลังงานในอาคาร

คลิกอ่านเพิ่มเติม

33

สถานีตรวจอากาศ /HOBO weather station

คลิกอ่านเพิ่มเติม

34

เครื่องวัดความเร็วลมชนิดขดลวด KIMO

คลิกอ่านเพิ่มเติม

35

เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและแรงดัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

36

เซ็นเซอร์วัดแสง

คลิกอ่านเพิ่มเติม

37

เครื่องวัดความร้อนสูญเสีย

คลิกอ่านเพิ่มเติม

38

เครื่องวัดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

คลิกอ่านเพิ่มเติม

39

เครื่องวัดสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ความเร็วลม

คลิกอ่านเพิ่มเติม

40

เครื่องบันทึกอุณหภูมิภายนอก 4x External / HOBO

คลิกอ่านเพิ่มเติม

41

PORTABLE ANEMOMETER STATION

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

 

Main Menu