MBIT

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  51  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ               ผู้เขียน                  
1 แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยมะพร้าวร่วมกับยางพารา กิตติชาติ     โหมาศวิน
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นยิปซัมบอร์ดด้วยรูปแบบของพื้นผิว ชญตม์     กาญจนรุรี
3 การเปรียบเทียบระยะห่างของเกล็ดแนวนอนเพื่อการบังแดดสู่ช่องเปิดอาคาร โชคชัย     ตั้งเดชอุดม
4 การจัดการความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ณรงฤทธิ์     สินธุสงข์
5 ผนังปลูกพืชมอส ทวี     รุ่งวิจิตรสิน
6 การศึกษาและพัฒนาแม่แบบสำหรับการก่อสร้างแบบดินอัด นฤชิต     กฤษณามระ
7 อิทธิพลของรูปทรงหลังคาโปร่งแสงที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในอาคาร พงศ์พันธุ์     ธรรมสโรช
8 แผ่นฝ้าเพดานดูดซับเสียงทำจากแกลบ รัฐวุฒิ     ยอดแก้ว
9 การออกแบบเปลือกอาคารเพื่อลดความร้อนในคลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด กรณีศึกษา คลังแสง จังหวัดลพบุรี วรพรรณ     พูนขำ
10 การพัฒนาคอนกรีตบล๊อกไม่รับน้ำหนักจากแกลบ วรรณภา     เมธาจิตติพันธ์
11 การศึกษาแผงกันแดดไม้เลี้อยเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องเปิดเข้าสู่อาคาร สหพรหม     วงศ์ชีวะ
12 กระเบี้องหลังคาซีเมนต์ผสมยิปซัมสังเคราะห์ สุทธิพงษ์     ผดุงสมัย
13 แผ่นปลูกพืชบนดาดฟ้าอาคารเพื่อช่วยลดความชื้น สุมนา     โรจนวิภาค
14 แผ่นผนังภายในอาคารจากเส้นใยชานอ้อยผสมชิ้นไม้ต้นมันสำปะหลัง สุรพงษ์     กสานติกุล
15 ประสิทธิภาพในการกรองตะกอนดินของแผ่นใยมะพร้าวบริเวณลาดดินตัดของถนน อนุชิต     พิเชียรโสภณ
16 แผ่นผนังภายในอาคารจากใบสับปะรด อรภัทร์     หล่อสุพรรณพร
17 แนวทางการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อภายนอกสู่ภายใน กรณีศึกษา บ้านแถว โครงการบ้านเอื้ออาทร อานนท์     จันทราช
18 การพัฒนารูปทรงแผ่นหลังคากระเบื้องดินเผาชนิดหางมนเพื่อลดปัญหาการรั่วซึม ธนันท์  ศัลยวุฒิ
19 คานรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ขวดพลาสติกเป็นช่องว่างภายใน สพล  คุ้มรุ่งเรือง
20 แผ่นผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารจากลำต้นและใบข้าวโพด กานดา  มากประสิทธิ์
21 ปัญหางานก่อสร้างผนังอิฐมวลเบา กรณีศึกษร โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น หมู่บ้าน ลัดดารมย์ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส  จำกัด (มหาชน) พิพัฒน์  สิทธิเศรณี
22 การลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารทางด้านหลังคาด้วยระบบน้ำไหลวนและการระบายอากาศในช่องว่างหลังคา อุเทน  อนุกรมวีระกิจ
23 ผนังปลูกพืช นพดร  อ่อนโยนชัย
24 ชุดหน้าต่างปลูกต้นไม้สำเร็จรูป พชร  จำปาเงิน
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  52

ลำดับที่ ชื่อโครงการ               ผู้เขียน                  
1 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กันแดดจากแผ่นโซลาเซลล์สำหรับตึกแถวในประเทศไทย อานนท์     พลดงนอก
2 แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยกก เมธาวี     พรสร้างสรรค์
3 หลังคาใบตาลป้องกันลูกเห็บ ชวาน     พรรณดวงเนตร
4 การศึกษาพฤติกรรมเชิงความร้อนในช่องเปิดกระจกสองชั้นเพื่อการปรับปรุงการใช้ช่องเปิดทางทิศตะวันตก อดิศักดิ์     อัมพรพันธุ์
5 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากใบสับปะรด สามินี     สุวรรณปักษ์
6 แนวทางการลดความร้อนที่เข้ามาทางหน้าต่างและเพิ่มคุณสมบัติของแสง ดนุชา     หลักทอง
7 การออกแบบสัณฐานหลังคาให้เกิดการกระจายน้ำเพื่อลดการสะสมความร้อนในอาคาร บริพัตร  มีวัฒนะ
8 ผนังต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร กมลวรรณ     มณีธนู
9 การใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุปลูกพื้นแนวตั้ง กัมพล     จันทรสนธิ
10 การปรับปรุงเปลือกอาคารเรียนและสำนักงานเพื่อการประหยัดพลังงาน ศราวุฒิ     ใจอดทน
11 แผ่นผนังจากซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกเคลือบฟอยล์ใช้แล้ว มนัสสี     พรหมพุฒ
12 ผนังใยกล้วย ยงยุทธ  จันทรอัมพร
13 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับระบบหลังคาในประเทศไทย จักรพันธ์     วังพิกุล
14 การศึกษาและพัฒนาแม่แบบเหล็กสำหรับการก่อสร้างแบบดินอัด ขวัญนภา     สิทธิ์ประเสริฐ
15 การใช้ใยมะพร้าวกับต้นแบบคอนกรีตบล๊อก เบญจวรรณ     ตีระทวีแสง
16 การพัฒนาชุดหน้าต่างที่มีการระบายอากาศเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร สุธน     คงศักดิ์ตระกูล
17 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นพร้อมเกร็ดปรับแสงแนวตั้งชนิดใหม่ราคาถูกเพื่อการประหยัดพลังงาน ขัติยา     ฉัตรเพชร
18 คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ของระบบผนังกระจกสองชั้นในสภาวะอากาศแบบร้อนชื้น เทพพิทักษ์     วะสุรีย์
19 การพัฒนาวัสดุกันแสงจากเส้นใยไผ่เพื่อลดความร้อนในอาคาร ภาคภูมิ     รอดเข็ม
20 การศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสอนศิลปะ จตุพล     รักเปี่ยม
21 รูปแบบการใช้แสงธรรมชาติจากทางด้านบนของหลังคาระบบน้ำไหลวนที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ สุธิกานต์     สาระบุตร
22 ต้นแบบคอนกรีตบล็อกเพื่อลดการสะสมความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ ปาริตา     โยธาพิทยากุล
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  53  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ               ผู้เขียน                  
1 การพัฒนารูปทรงอุปการ์กันแดดที่มีประสิทธิภาพสำหรับช่องแสงด้านทิศใต้ในประเทศไทย วรางคณา  มิจิตต์
2 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการสร้างนวัตกรรมในองค์การ กรณีศึกษา  บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) สุภัทร์  รัตนะโสภณชัย
3 การพัฒนาต้นแบบ EPS คอนกรีตบล็อก L-SHAPE เพื่อการระบายความร้อนโดยวิธีธรรมชาติ ชาญ  มีทิพย์กิจ
4 การพัฒนาระบบระบายอากาศของหลังคาเหล็กรีดลอน เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ธีรพงษ์  ชำนี
5 แผ่นปลูกพืชจากรังไหมเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนบนหลังคาลาดเอียง สรยุทธ  รักษ์ตระกูล
6 การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเชคทริคเขากับโคมสะท้อนแสงและพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา ธนากร  ชัยศิริวารินทร์
7 การจัดการความรู้แบบขยายรายละเอียดหลังคาในงานสถาปัตยกรรม จีระวดี  แสนเยีย
8 การจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการจัดสรรที่ยั่งยืน สรพงศ์  สุขีลักษณ์
9 การศึกษาระยะราบ ต่อความสูงอาคารเพื่อส่งเสริมการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเพื่อเจือจางก๊าซคาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ของถนนในเมือง ชูเกียรติ  แซ่ลิ้ม
10 แผ่นปลูกพืชบนสวนหลังคาจากกากกาแฟ รุ่งรดิศ  พวงแก้ว
11 แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยประเภทททาวน์เฮ้าส์ เพื่อเพิ่มสภาวะน่าสบาย ไพลิน  สงวนปัทมาวัลย์
12 ต้นแบบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสำหรับผนังเบา (Cross Strick) ณัฐภูมิ  ประไพบูลย์
13 คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากกะลาปาล์มน้ำมัน เชิดชัย  สิงห์ทอง
14 การปลูกข้าวบนหลังคา ฐปนีย์  สุวรรณอาจ
15 กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ จี โอ โพลีเมอร์ เถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าแกลบ จีระพงศ์  กีรกะจินดา
16 แผ่นปลูกพืชบนดาดฟ้าอาคารจากเส้นใยปอแก้วเพื่อระบบปลูกพืชไร้ดิน ศิริพงศ์  ทรัพยาคม
17 การพัฒนาผนังดินซีเมนต์ระบบแห้งบล็อกประสานเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร อดิศร  แพงสร้อย
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  49      

ลำดับที่ ชื่อโครงการ      ผู้เขียน         
1 การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารที่ทำการต้นธูปฤาษี ภาณุเดช          ชัดเงางาม
2 การพัฒนาฝ้าเพดานขุยมะพร้าวด้วยวัสดุพืชพรรณสมุนไพรธรรมชาติที่มีกลิ่นหอม ธวัชชัย          ตั้งกิตติพงษ์
3 อิฐดินมาร์ล ศิริพงษ์          ชุ่มอิ่ม
4 แนวทางการประเมินมาตรการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน กรณีศึกษา  :  บมจ.กสท. โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ ศูนย์บริการหลักสี่ กทม. ยุพิน          ชื่นเนียม
5 ความเสี่ยงในงานนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มนตรี          เตียววนานนท์
6 การจัดการความรู้ในการระบุรายละเอียดวัสดุในโครงการสถาปัตยกรรม คมกฤช          ปลิดโรค
7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการผลิตกระเบื้องด่านเกวียน โดยใช้การประเมินวัฎจักรชีวิต บริบูรณ์          ทรรพกาญจน์
8 การพัฒนาแบบบ้านเดี่ยวจัดสรรเพื่อนำไปสู่  SMART HOUSING จรรยา          โรจน์ลือชัย
9 การจัดการความรู้ในการพัฒนาโครงการฝ่ายพัฒนาโครงการ 3 บริษัท SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ชัยวัฒน์     จักรแต๋
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้างที่พักเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยให้มุ่งสู่สถาปัตยกรรมสีเขียว สุดธิดา          เกิดศุภชัย
11 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบอาคารจอดรถยนต์เบื้องต้น กฤตนู          จันทร์เพ็ชรกุล
12 การพัฒนากลิ่นในปูนยาแนว ชัยยุทธ          พาณิชย์กุล
13 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงสว่างผ่านกระจกชนิดต่าง ๆ พิชิต          เจริญกาศ
14 การลดความชื้นในวัสดุอัดจากธรรมชาติ อมรเทพ          วงษ์งาม
15 การจัดการความรู้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการบ้านจัดสรร เสฏฐวัฒน์          วิทยานุกรณ์
16 ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของ  CERAMIC COATING ชำนาญ          พุ่มเพ็ชร
17 การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ รัดดาพรรณ          วงษ์ราช
18 การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริงกับการจำลองหน่วยทดสอบในโปรแกรม  ENERGYPLUS  กรณีศึกษา : โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ญาณศิลป์          ภัสรางกูร
19 แผ่นฉนวนกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กรณีศึกษา : ฟางข้าว พิเชฐ          แสงอุไร
20 การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อลดความร้อน สฤษดิ์วงศ์     ประธานธุรารักษ์

 

         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555     2556     2557     2558 2559   2560  2561  2562    
         
         

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu