Program

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
Master of Architecture Program in Building Innovation

ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) ชื่อย่อ : สถ.ม. (นวัตกรรมอาคาร) 
Master of Architecture (Building Innovation) ชื่อย่อ : M.Arch. (Building Innovation)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  • สัมมนา 2 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • วิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • สัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  • วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
  • วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • วิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

Main Menu