สถานที่ตั้ง
Address
ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคารภาคพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900    

 
Master of Building Innovation & Technology (MBIT)
Faculty of Architecture Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road
Ladyao Jatujak, Bangkok 10900
          
โทรศัพท์ / Tel. (662) 942 8960-3 #202
โทรสาร / Fax. (662) 940 5413
e-mail archurs@ku.ac.th
website www.mbit.arch.ku.ac.th  และ  www.arch.ku.ac.th

Main Menu