ตัวอย่างแผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 
01247511        ประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3(3-0)
(Architectural and Engineering Professional Practice Experience)
ประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
วิศวกรรม ทั้งด้านเทคนิคและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาคาร ทักษะการวิเคราะห์
วิธีการประเมินการออกแบบ และกลวิธีการแก้ปัญหา
Architectural and engineering professional practice experience both technical and regulatory
aspects related to building technology, analytical skills, design evaluation
approaches, and problem solving tactics.

01247512        ประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมII                 3(3-0)
(Architectural and Engineering Professional Practice Experience II)
การศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดทางธุรกิจและการบริหารจัดการทางวิชาชีพ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
การฝึกหัดการประเมิน วิเคราะห์
และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติวิชาชีพลักษณะกรณีศึกษา
การสัมนาทางวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Study and
application of business idea and professional management. Exchange experience
in architectural and engineering professional practice. Training to evaluate,
analyze and present solutions to the problems in professional practice based on
case studies. Seminars on architectural and engineering professionals. Field
trip is required.

01247513        การตรวจสอบอาคาร                                                                     3(2-2)
(Building Inspection)
จรรยาบรรณและขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง
ระบบบริการ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร 
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ฝึกหัดตรวจสอบและรายงานผล
 
Code of practice and
scope of building inspector duty.
Relevant laws. Principles and guidelines of
inspection for building stability and strength, service system, hygiene and
environmental system, fire prevention and suppression system, building users
egress system and equipment performance. Building safety management system.
Inspection practice and report.
 
 
01247521        สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสภาพแวดล้อม                                            3(3-0)
(Sustainable
Architecture and Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ระบบนิเวศและสถาปัตยกรรม นิยามสถาปัตยกรรมยั่งยืน
หลักการและกลยุทธการออกแบบแบบยั่งยืนในหลายระดับ บ้าน อาคาร ชุมชน เมือง กรณีศึกษา
The relationship among environment, ecosystem and architecture. Definitions of
sustainable architecture. Design principles and strategies
for sustainable design on multiple scales: residential building, commercial
building, community and city. Case studies.

01247522        การออกแบบจากเศษวัสดุ                                                              3(1-4)
(Scrap Design)
ปัญหาการใช้ทรัพยากรและเศษวัสดุในระบบอุตสาหกรรม
คลังข้อมูลการใช้ทรัพยากรและกระบวนการผลิต
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการต้นแบบ
การบูรณาการการออกแบบกับกระบวนการผลิตและการตลาด
Problems of resource
exploitation and scraps from industrial process. Resource inventory and
manufacturing process. Product design and prototyping. Integration of design,
manufacturing and marketing.

01247531        การออกแบบอาคารตอบสนองสภาพแวดล้อม                                     3(3-0)
(Environmentally Responsive Building Design)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการออกแบบอาคาร
เน้นการเก็บข้อมูลทางภูมิอากาศเพื่อการออกแบบ การออกแบบอาคารตอบสนองสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
การออกแบบแผงกันแดด
การออกแบบเปลือกอาคารที่เหมาะสมโดยการประยุกต์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
การออกแบบอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Analysis of
environmental conditions for building design particularly emphasizing climatic
data collection for building design. Environmentally responsive buildings
design in tropical climate. Appropriate design of solar-controlled panels and
building envelope through the application of computer program. Energy efficient building design.

01247532        การจำลองเพื่อประเมินสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของการออกแบบ       3(2-2)
(Simulation for Environmental
Performance Assessment of Design)
แนวคิดและวิธีการประเมินสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของการออกแบบ
ตัวแปรด้านการออกแบบเพื่อสมรรถนะของอาคาร การประยุกต์เทคนิคการวัดในพื้นที่
และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลองและการจำลอง
Concepts and methods
of environmental performance assessment of design. Design
parameters for building performance. Application of field measurement
techniques and computer software for modeling and simulation.

01247533        นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาคาร                                     3(3-0)
(Technological
Innovation in Building Industry)
การตรวจสอบ
ประเมินและศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ธรรมชาติของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
จุดเกิดของนวัตกรรมการก่อสร้างที่เป็นไปได้ เครื่องมือของนวัตกรรม
การเผยแพร่นวัตกรรม และบทบาทของรัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม
Examination,
assessment and study of various factors influencing development of environmentally
responsive innovation in building design. Nature of technological innovation,
probable sources of innovation in construction, innovation implementation and
diffusion. Roles of government in encouraging innovation.

01247541        การออกแบบแสงและระบบวิศวกรรมสภาพแวดล้อม 3 (3-0)
(Lighting and
Environmental Engineering)
ทฤษฎีการออกแบบการจัดแสง
การออกแบบแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในอาคาร
การปรับปรุงและการจำลองสภาพการออกแบบแสงในอาคาร
การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพความสว่างในอาคาร การออกแบบประสานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 
Lighting
design theories for daylighting and artificial lighting. Lighting simulation
and improvement. Analysis and evaluation of lighting conditions in
building. Building integrated systems.
 

01247542        เทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม                                                 3(2-2)
(Appropriate
Building Technology)
แนวคิดและการออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม
การพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบต้นแบบเบื้องต้น แนวคิดด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและการประชาสัมพันธ์
ข้อพิจารณาในการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
Concepts and designs
of innovations related to buildings through the use of appropriate technology
for conservations of energy and environment. Development, installation, and
test of pre-prototypes. Concepts for industrial system productions and
advertisements. Concerns of copyrights and patents.

01247543        การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาคาร                                         3(2-2)
(Applied Building Innovation
Technology)
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารและการรักษาสภาพแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอาคารที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ปัญหาและการพิจารณาเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต การติดตั้ง การทดสอบ
และการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหรรม แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงาน
การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่เป็นไปได้ในอนาคต
Developments of
building innovation prototypes for building energy conservation and
environment. Applications of applied building technologies. Problems analysis
and considerations for selected materials, production processes, installations,
tasting, and effective investments for industrial productions. Concepts of
product advertisings. Potentials Copyrights and patents in the future.

01247561        การจัดการทรัพยากรกายภาพและการจัดการพลังงานในอาคาร                 3 (3-0)
(Facility and Energy
Management in Building)
การจัดการทรัพยากรกายภาพ บุคลากร และการบำรุงรักษาอาคาร  เทคนิคการติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
การคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร 
การจัดการพลังงานในอาคาร การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ
การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธทรัพยากรอาคารสถานที่
การซ่อมบำรุงสถานที่ทำงานและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Facility, human
resources and maintenance management, 
techniques for monitoring and analyzing energy consumption. Overall
thermal transfer value calculation of building envelope. Energy management in
building. Energy economic and environmental analysis for design, maintenance
and environmental safety in the workplace.

01247562        การจัดการเทคโนโลยี                                                                     3 (3-0)
(Management of Technology)
การจัดการพฤติกรรมองค์กร
การร่วมมือระหว่างองค์กร ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อวิธีการจัดหาและวิธีการจัดการ
เทคนิคการเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของหลักการเสี่ยง-ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายในการใช้อาคาร สำหรับโครงการก่อสร้าง
โดยการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี
Organizational
behavior and management. Inter-organization cooperation. Effects of information
technologies in procurement and management methods, negotiation techniques
based on risk- benefit principles, Financial feasibility and lifecycle analysis
for construction projects using investment analysis for decision making in
technology implementation.

01247591        ระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม                                                      3(3-0)
(Research Methods in Architecture)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย
วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ
การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย
การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles
and methods in architecture, problem analysis for research topic
identification, data collecting for research planning, identification of sample
and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report
writing, presentation and preparation for journal publication.

01247592        การเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนองานเชิงเทคนิค                  1(1-0)
(Academic
Paper Writing and Technical Communication)
หลักการและเทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการและการนำเสนองานเชิงเทคนิค
Principles
and techniques in academic paper writing and technical communication
 

01247595        การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                   3,3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข
 
Independent study on
interesting topics at the master’s degree level, compiled into a report and
present in a final oral examination.
 

01247596        เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอาคาร                                                       1-3
(Selected Topic in
Building Technology)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอาคาร
ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Selected topics in
building technology at the master’s degree level. Topics are subject to change
each semester.

01247597        สัมมนา                                                                                       1,1
(Seminar)
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีอาคารในระดับปริญญาโท 
Presentation and
discussion on current interesting topics in building technology at the master’s
degree level.
 

01247598          ปัญหาพิเศษ                                                                                1-3
(Special Problems)
            การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีอาคารระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
Study and research in building technology at the master’s degree level and compile
            into a written report.

01247599          วิทยานิพนธ์                                                                                 1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท  และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
Research at the master’s degree level and compile into a thesis

Main Menu