ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Building Technology Division
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย

 

   
นางสาว กนกอร หั้นเจริญ นาย ธีรนัฎัฐ์ เกื้อหนุน นางสาว วริษา สายะพันธ์ นาย สุธิวัตร ประกอบธรรม
นักวิจัยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร (Cbit)  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Cbit นิสิตช่วยงานสาขาฯ นิสิตช่วยงานสาขาฯ
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
       
       
       
       
       
       


 

 

 
       

Main Menu