ทุนการศึกษา จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร

ทุนการศึกษา โครงการ LOTUS+ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus

ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

ทุนวิจัย ประเภท ทุนบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณธกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุน 72 ปี มก."

ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มก.

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

ทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (สำหรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.)

ทุนสนับสนุนค่าวัสดุงานวิจัย จากสาขานวัตกรรมอาคาร (MBIT)

ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

 

 

 

 

 

 

Main Menu