การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์หรอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ขั้นตอน

 

 วัน เวลา สถานที่

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และรับสมัคร

บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2563

17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  

22 มิถุนายน 2563

27 ตุลาคม 2563

3. สอบสัมภาษณ์

7 กรกฎาคม 2563

10 พฤศจิกายน 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

20 กรกฎาคม 2563

24 พฤศจิกายน 2563

5. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

21-28 กรกฎาคม 2563

1-10 ธันวาคม 2563

6. เปิดเรียน  10 สิงหาคม 2563  11 มกราคม 2564

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครของโครงการฯ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.mbit.arch.ku.ac.th)
 2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ติดบนใบสมัคร
 3. สำเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาจำนวน 2 ฉบับ
 4. หนังสือรับรอง “เรียนนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” (สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรและมีรายงานผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว ยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา)
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
 6. หนังสือรับรอบ บส.บว.6 จำนวน 3 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

 

รายละเอียดการรับสมัคร
http://mbit.arch.ku.ac.th/innovation/images/63online.pdf

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ โทร 02-9428960-3 ต่อ 202
หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Main Menu