ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การสนับสนุนรางวัลเกียรติยศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับดีและดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นิสิตที่ความประสงค์จะขอรับรางวัลและเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณา โปรดส่งเอกสารหลักฐานแนบมายังหน่วยบัณฑิตฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 16:30 น.

 

Main Menu