ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมอาคารภาคต้น  (รอบสอง) ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ 3 เมษายน – 19
พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัคร    ดาวน์โหลดใบสมัคร      โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 ประกาศรับสมัคร ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมอาคารภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการรับสมัคร    ดาวน์โหลดใบสมัคร      โปสเตอร์การรับสมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

 

Main Menu