MBIT

  • The Holcim Awards Gold 2014 Asia Pacific goes to “Protective Wing : Bird sanctuary, Chiang Mai, Thailand” by Jariyawadee Lekawatana, Singh Intrachooto and Chak Cherdsatirkul. 

  • International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" 2014 (iENA 2014), Nuremberg, Germany by Sopa Visitsak, Nattaree Sridaranon, Joseph Khedari. 

  • Design for Asia Awards in Hong Kong Convention and Exhibition Centre (DFA Award 2014)

  • รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน "ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดย นางสาวปรกชล นันทนัชกร

  • รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย รศ.พาสินี สุนากร และคณะ

Awards 2015

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ระดับดี สาขาปรัชญา” จากผลงาน "แผงกันแดดไม้ไผ่" ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2558  ณ อิมแพคเมืองทองธานี  โดย ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ และคณะ

Gold Medal and Special Award “1ST World Invention Innovation Contest 2015” (WiC2015), Seoul, Korea by Sopa Visitsak, Passorn Klinrod, Joseph Khedari.

Silver Medal and Special Award “1ST World Invention Innovation Contest 2015” (WiC2015), Seoul, Korea by Sopa Visitsak, Warisa Sayaphan, Joseph Khedari.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  50      

ลำดับที่ ชื่อโครงการ      ผู้เขียน         
1 วัสดุผนังภายในอาคารส่งกลิ่นป้องกันยุง ชัยนันท์     ชนโสภณ
2 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารเรียน กรณีศึกษา :  อาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย พรจิต     พีระพัฒนกุล
3 ความสามารถในการควบคุมการถ่ายเทความร้อนของแผ่นแคลเซียมซิลิเกต วัชรพล     หิรัญคำ
4 แนวความคิดการออกแบบผนังอาคารผู้โดยสารเพื่อลดระยะทางการเคลื่อนที่ของอากาศยานภาคพื้นดิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 กมล     วงศ์สมบุญ
5 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศโดยใช้ตัวกลางที่ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้ว เกียรติศักดิ์     วรวิทย์วรรณ
6 การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย "บ้านเดี่ยว 2 ชั้น" โครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง  3 ไกรรวี     ตนินทรางกูร
7 การศึกษาออกแบบช่องเปิดและแผงบังแดดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรราติ  กรณีศึกษา :  อาคารหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ปรีเปรม     โปร่งไธสง
8 หลังคาดินซีเมนต์ พรสิทธิ์     รัตนศรีทัย
9 แผ่นฉนวนจากใยแก้วเหลือใช้ พิทักษ์สิน     นิวาศานนท์
10 แผ่นดูดซับเสียงจากซังข้าวโพด ภัทราภรณ์     ศิริเพ็ชร
11 การออกแบบแผงบังแดดเพื่อการคายรังสีในเวลากลางคืน สำหรับหลังคาดาดฟ้าคอนกรีตในกรุงเทพมหานคร มานพ     สังข์ทอง
12 บล๊อกประสานดินตะกอน วัชริศ     เงินสุข
13 เครื่องไม้ไผ่ลดความเสียหาย ของหลังคาซีเมนต์ใยหินจากพายุลูกเห็บ วิเชษฐ์     เจริญธีรบูรณ์
14 การพัฒนาส่วนผสมของบล๊อกประสานโดยการใช้เม็ดโฟม EPS เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักวัสดุ ศุภกร     นุชประมูล
15 แผ่นฉนวนกันเสียงจากใยมะพร้าว สถาปนิก     สุริยันต์
16 พื้นที่ใช้สอยของบ้านจัดสรรที่เหมาะกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โครงการเพอร์ เฟค เพลส  รามคำแหง-สุวรรณภูมิ  Garden Zone สันติพงษ์     สว่างเลื่อง
17 การศึกษาการออกแบบใช้แสงธรรมชาติจากด้านบนเพื่อเพิ่มระดับการส่องสว่างในอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ สุนทร     จินต์จุฑากุล
18 ผนังฉนวนแกนกระดาษ กวิน     เลอมานุวรรัตน์
19 รูปแบบและวัสดุของอุปกรณ์บังแดดแนวนอนที่มีอิทธิพลในการลดการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องเปิดเข้าสู่อาคาร เพียงชีวา     ทองสุก
20 การลดความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคารทางหลังคา สำหรับอาคารประเภทโถงหลังคาสูง  กรณีศึกษา : อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตว์แพทย์ มก. บางเขน สมบูรณ์     อนามยธนะ
21 การประเมินวัฎจักรชีวิตของแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ภาสุ     น้ำทิพย์
22 ระบบบริหารความคืบหน้าของงานก่อสร้างผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระหว่างสำนักงานใหญ่กับหน่วยงานก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด โยคิน     เพชรจำนงค์
23 ผลกระทบของสีภายในอาคารต่อสภาพทางความร้อนภายในอาคาร นรินทร์     เสมวงษ์
24 รูปแบบโครงสร้างฝ้าเพดาน และทิศทางของหลังคาสำหรับภูมิอากาศเขตร้อน พยุงศักดิ์     ไกรโสภา
25 ปัญหาและอุปสรรคของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน อรขวัญ     เหมะรัชตะ
26 การศึกษาการออกแบบช่องเปิดเพื่อปรับปรุงสภาวะทางอุณหภาพโดยโปรแกรมจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อาคาร Early Year โครงการ Charter International School  เอกชัย     อมรมหพรรณ
27 การศึกษาการใช้น้ำบนหลังคากระเบื้องลอนคู่เพื่อป้องกันความร้อนให้แก่อาคารพักอาศัย สันทนา     ทองลิ้ม
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

Main Menu