งานสัมมนา “ออกแบบบ้านอย่างไร ให้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้า” ณ โรงแรมริชมอนด์

 

  • โครงการวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ (หัวหน้าโครงการ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานผู้ร่วมวิจัย ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล แพทย์หญิงนงนาถ จวนแจ้ง นางจรรยา จันทรขันตี นางสาวสมปอง เทียนวันเพ็ญ และนางสาว รภัสพิศา ธนสิษฐ์จำรูญ และทีมงานผู้ช่วยวิจัย ซึ่งได้แก่ นายชติพัทธ์ ณะมณี และนายมนูญศักดิ์ ยั่งยืน

 

  • ได้จัดทำบ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และบ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า ณ. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเป็นการปรับปรุงบ้านเดิมด้วยผลการวิจัยจากโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อใช้ในการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

 

  • บ้านทั้งสองหลังนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านต้นแบบหลังแรกในประเทศไทยที่ช่วยฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และเป็นบ้านต้นแบบหลังแรกในประเทศไทยที่ช่วยฟื้นฟูภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเช่นกัน

 

  • โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการฯ ในหัวข้อ “ออกแบบบ้านอย่างไร ให้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้า” หรือ “DDD Seminar” ณ โรงแรมริชมอนด์

 

  รูปบ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า ณ. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

งานสัมมนา “ออกแบบบ้านอย่างไร ให้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้า” ณ โรงแรมริชมอนด์

 

 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Design l Dementia l Depression

 

 

Main Menu