ถังบำบัดน้ำเสียที่ทำจากมิเดียพลาสติกใช้แล้ว
  รูปแบบการสานเส้นใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม
  พฤติกรรม เชิงความร้อนในประตูกระจกสองชั้นเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้ ช่องเปิดกระจกทางด้านทิศตะวันตก กรณีศึกษาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ระบบจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
  ผนังสีเขียวสำหรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น
  ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab)
  การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Topology optimization
  แบบจำลอง Finite Element ของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ทำจากไม้เทียม
  โครงการ Green ศิริราช
  ผลกระทบ Climate Change ต่ออาคารพักอาศัยในไทยต่อการใช้พลังงานและสภาวะน่าสบาย
  พฤติกรรมเชิงความร้อนในโถงอเนกประสงค์ใต้หลังคาสูงเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้สอยอาคาร
  โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส
  หน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะการสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
  แผ่นปลูกพืชสำหรับสวนหลังคา
  บล๊อคซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง
  วัสดุก่อสร้างจากเศษซากอาคาร
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่าสบายและการใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย
  การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
  วิธีใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อลดความร้อนในระบบหลังคาสำหรับประเทศไทย
  การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเลคทริคเพื่อระบายอากาศใต้หลังคาและให้แสงธรรมชาติ
  การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
  การศึกษาเพื่อระบบการฝึกปฏิบัติงาน : กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดระบบสถาปนิกฝึกหัด
  ระบบผนังเย็น
  โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Main Menu