การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาค ต้น)

 

สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาได้ที่นี่ 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่https://mis.grad.ku.ac.th/application/th)
 2. สำเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ที่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” (สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรและมีรายงาน ผลการเรียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว ยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา)
 4. หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) เฉพาะประเภทที่ 2 ดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1KkGj1bpvN6_elIImUoLz1e7ABgNPoz9i/view?usp=sharing
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. หนังสือรับรองความประพฤติ (บส.บว.6) จำนวน 3 ฉบับ (คนเซ็นต้องไม่ซ้ำกัน) ดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1v5dnB53H8wjBap-v9ZsKzq0-jU7IX49T/view?usp=sharing
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) จำนวน 1 ฉบับ ดาวโหลดได้ ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/download/APP-62-F1-07-form-gs4.pdf
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (บส.บว.2) ดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_r_OE7xhrPCNC2fp5_AXnsQwl4_wx3yE/view?usp=sharing
 11. เอกสารอื่นๆ เช่น Portfolio, CV

หมายเหตุ: ในการส่งใบสมัครสามารถทำได้ดังนี้

 1. กรณีเอกสารครบถ้วน สามารถ “อัพโหลด” ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้เลย
 2. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถเลือกแบบ “ส่งด้วยตัวเอง” หรือ “ส่งทางไปรษณีย์” ก็ได้

 

 

 

 

Main Menu