THESIS 2555

รายการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปี  55  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ               ผู้เขียน                  
1 ผนังสองชั้นจากไม้ไผ่เพื่อลดความร้อนและแสงจ้าสำหรับอาคารในประเทศไทย นพดล  คล้ายวิเศษ
2 ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งโดยใช้ไม้ไผ่เพื่อประยุกต์เป็นแผงกันแดด ศรัณยู  สว่างเมฆ
3 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย องอาจ  ถาพรภาษี
         
2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555      2556     2557     2558    
         
         

 

 

Main Menu