ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
Building Innovation Department
คณาจารย์ประจำภาควิชา

 

รศ. พาสินี สุนากร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร
ผศ. รัชด ชมภูนิช
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
 ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
หัวหน้าศูนย์ CBIT

ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ประธานหลักสูตรโครงการ

ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รักษาการรองวิชาการ
       
 
ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร. ศิรเดช สุริต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กรรมการและเลขานุการหลักสูตร

 ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ดร. พิทาน ทองศาโรจน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
   
ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา
รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา
รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขา

       


 

 

 
       

Main Menu